Evalueren is ......

Evalueren is het verzamelen van betrouwbare gegevens over wat leerlingen kennen, kunnen en zijn.

Evalueren is met deze gegevens komen tot een beoordeling van de leeruitkomsten of de vorderingen met de bedoeling de leerlingen vooruit te helpen.

Evalueren is de leerlingen ondersteunen in hun leer-en ontwikkelingsproces.

Evalueren is een proces dat de leerlingen gaandeweg in eigen handen moeten nemen.

Evaluatie vraagt passende communicatie

Bij evalueren vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten voldoende kansen krijgen om informeel en formeel met elkaar te communiceren.

We willen daarbij aandacht besteden aan de communicatie met de leerling individueel en in groep. Tijd maken voor kindercontacten is daarbij noodzakelijk. Het zorgteam werkt ondersteunend en ziet erop toe dat dit in het zorgplan wordt opgenomen.

In deze gesprekken kunnen we groeien naar onderwerpen zoals bv. : welbevinden, werkhouding, betrokkenheid, competenties, attitudes, leren leren. Zo kunnen afspraken over toekomstgerichte aanpak groeien.

We willen communiceren met ouders over hun persoonlijke ervaringen en over de verzamelde gegevens uit alle vormen van evaluatie in de school. Dit geeft een vollediger en meer betrouwbaar beeld over het kind. De ouders zien we als een belangrijke partner en de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind.

Het overleg is opbouwend, eerlijk en toekomstgericht Het gaat verder dan alleen praten over cijfers op een rapport.

We willen dat ouders een goed zicht krijgen op de ontwikkeling van hun kind door goed voorbereide en eerlijke gesprekken, het organiseren van regelmatige oudercontacten en het gebruiken van een verstaanbare taal in het rapport.

Communicatie binnen het team over evalueren zorgt voor een zorgvuldig evaluatiebeleid. Dit kan leiden tot een doordacht rapporteringsbeleid.

Evaluatie is levensecht, motiverend en gericht op transfer

Het is de opdracht van de school om met de ervaringen van de leerlingen buiten de school voeling te krijgen met de schoolse vaardigheden en de doelen hierop af te stemmen. Bij de instap en op het einde van de les (lessenreeks, thema,..) is het belangrijk de kinderen te laten verwoorden wat ze al weten, kennen of kunnen, wat ze bijgeleerd hebben en wat ze ermee kunnen doen. Dit werkt motiverend.

Dit zorgt ervoor dat het kind een realistische kijk krijgt op de eigen mogelijkheden en beperkingen. Het zorgt ervoor dat wat ze geleerd hebben ook in andere omstandigheden kan toegepast of gebruikt worden

Door leerlingen actief te betrekken in het evalueren helpt de leerkracht de leerlingen om gaandeweg besluiten te trekken over zijn verdere leren.

Hij/ zij probeert samen met de kinderen de oorsprong te achterhalen van goede en zwakke prestaties. Leren reflecteren over het eigen leerproces stimuleert de zelfsturing.

Evaluatie houdt rekening met verschillen van kinderen

Goede evaluatie zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen aantonen dat ze bepaalde kennis, vaardigheden en attitudes beheersen. We trachten daarom met goede evaluatievormen verschillen tussen kinderen zoveel mogelijk op te vangen. Goede evaluatie omvat:

- schriftelijke of mondelinge evaluatie

- zachte en harde evaluatie

Waar het nodig is maken we gebruik van sticordi-maatregelen. Dit staat voor:

- Stimulerende maatregelen = zelfbeeld ondersteunen, probleem erkennen, begrip tonen, motiveren, aanmoedigen

- Compenserende maatregelen = hulpmiddelen geven die het lezen, spellen, rekenen, leren en studeren vereenvoudigen

- Remediërende maatregelen = extra oefening en begeleiding van het leerprobleem

- Dispenserende maatregelen = vrijstellen van bepaalde opdrachten

Evaluatie is gericht op alle doelen

De doelen uit het ontwikkelingsplan en de leerplannen zijn richtinggevend.

We evalueren de kinderen op het realiseren van alle soorten leerdoelen. Naast kennis, regels en technieken, zijn er ook leerstrategieën, aanpakwijzen, vaardigheden en attitudes.

Ook hier willen we aandacht besteden aan zowel harde als zachte vormen van evaluatie.

Evaluatie is proces- en productgericht

Met productevaluatie peilen we naar specifieke kennis en vaardigheden.

Even essentieel is terug te blikken op de weg waarlangs het product werd bereikt.

Procesevaluatie levert waardevolle informatie over groeiprocessen, kennisstructuren, procedures en benaderingswijzen die het kind hanteert. We onderscheiden daardoor de sterke en zwakke kanten van het kind. Door met de leerlingen te reflecteren over zijn/haar gedrag en/of prestaties krijgt hij/zij beter zicht op hoe het anders en beter kan. Als het kind voor het zetten van deze stappen voldoende gewaardeerd worden zal dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bevorderen.

Go to top